Privacy & gebruikersvoorwaarden

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Nature Today verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor een welbepaald doel aanwezig is. Dit doel is gebaseerd op één van de grondslagen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij deze verwerkingen verwerkt Nature Today niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Ook bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen passende beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging of beschadiging. Daarnaast hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens, die deze gelet op hun functie nodig hebben.

Soort gegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, een persoonlijke account registreert of abonnee wordt van Nature Today, worden de gegevens die u zelf afgeeft, vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot uw donatie of abonnement. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van uw abonnement, en om u te informeren over uw aanvraag of abonnement. Wij delen deze persoonsgegevens niet met derde partijen.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, maken onze websites gebruik maken van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Voor meer informatie over cookies, lees onze cookieverklaring.

Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op je harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt cookies uitzetten via je browser.

Gebruikersvoorwaarden

De stichting Stichting voor Duurzame Ontwikkeling, gevestigd te Wageningen (hierna te noemen: ”Licentiegever”) verleent hierbij aan de Eindgebruiker een Licentie tot het gebruik van de Nature Today Go Applicatie (hierna te noemen: ”de Applicatie”) onder de volgende voorwaarden:

Definities:

Aanvullende Diensten: de op basis van een nadere overeenkomst tussen Licentiegever en Eindgebruiker aan die specifieke Eindgebruikers te verlenen Aanvullende Diensten.

Apparatuur: de telefoon of andere randapparatuur waarop Eindgebruiker de Applicatie heeft geïnstalleerd.

Basisdiensten: de Diensten die voor alle Eindgebruikers van de Applicatie standaard beschikbaar zijn.

Derden: partijen die op grond van een nadere overeenkomst met Licentiegever ten behoeve van de Eindgebruiker Diensten en/of werkzaamheden aan de Applicatie verrichten.

Dienst(en): het door middel van technieken voor communicatie op afstand in de Applicatie aanbieden of verwerken van (actuele) informatie met betrekking tot natuur(beheer).

Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt of wenst te maken van de Applicatie.

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, knowhow en octrooirechten.

In-App Aankoop: het door middel van de Applicatie bestellen van Aanvullende Diensten van Licentiegever dan wel Derden of het doen van (andere) aankopen die (mede) via de Applicatie (kunnen) worden verwerkt.

Applicatie: de door Licentiegever ontwikkelde software inclusief alle Updates van de Applicatie.

Licentie: het door Licentiegever aan de Eindgebruiker verschafte recht om de Applicatie te installeren, te laden, uit te voeren en te gebruiken op de Apparatuur, overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden.
Support: ondersteuning voor Eindgebruikers, waarbij antwoord gegeven wordt op vragen met betrekking tot het gebruik van de functionaliteit van de Applicatie.

Store: de door Derden geëxploiteerde online platforms door middel waarvan de Applicatie kan worden gedownload en aankopen kunnen worden gedaan c.q. In-App Aankopen worden afgehandeld en verwerkt waaronder in ieder geval begrepen de iTunes App Store, Mollie, WooCommerce en Google Play.

User-Generated Content: alle door Eindgebruikers gegenereerde werken en gegevens die (al dan niet door middel van de Applicatie) aan Licentiegever zijn toegezonden.

Updates: een verbeterde versie van de Applicatie waarin een eventuele fout is verholpen of die een verandering in functionaliteit of nieuwe functies bevat.

Werk(en): een werk waar een Intellectueel Eigendomsrecht op rust.

Licentie en Gebruikersvoorwaarden

 • De Licentiegever verleent hierbij aan de Eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie tot gebruik van de Applicatie overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden.
 • De Licentie voor de Applicatie is van onbeperkte duur, met dien verstande dat deze automatisch eindigt op het moment dat de Eindgebruiker de Applicatie van de Apparatuur verwijdert.

  • Bij geschillen omtrent de geldigheidsduur van de Licentie is de administratie van Licentiegever en/of de Store in beginsel bindend, behoudens tegenbewijs geleverd door de Eindgebruiker.
 • Het is de Eindgebruiker niet toegestaan de Applicatie te distribueren, te verkopen, te kopiëren, over te dragen, te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of op enige andere wijze de controle over de Applicatie te verliezen. Het is Eindgebruiker niet toegestaan zijn accountgegevens voor de Applicatie, waaronder in ieder geval begrepen het wachtwoord, aan Derden te verstrekken.
 • Het is de Eindgebruiker niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de Applicatie of onderdelen daarvan. Het is de Eindgebruiker verder niet toegestaan de Applicatie of onderdelen daarvan te ‘reverse engineeren’ of te decompileren, anders dan voor die situaties waarin dit wordt toegestaan onder dwingendrechtelijk auteursrecht en onder de voorwaarde dat de Eindgebruiker terzake voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever heeft verkregen. Het is Licentiegever toegestaan voorwaarden te verbinden aan een dergelijke toestemming.
 1. Dienstverlening
 • Licentiegever verleent aan Eindgebruiker gedurende de looptijd van deze Gebruikersvoorwaarden de Dienst.
 • Aanvullende Diensten kunnen door Licentiegever dan wel Derden worden aangeboden. Licentiegever staat niet in voor de beschikbaarheid van Dienst(en) van Derden. Op het gebruik van Diensten van Derden zijn de algemene voorwaarden van Derden van toepassing.
 • Licentiegever zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te realiseren. Licentiegever kan echter niet garanderen dat de Diensten voortdurend beschikbaar zijn. Licentiegever zal zich voorts inspannen dat de door middel van de Diensten aangeboden informatie juist is, alsmede dat de betreffende dienstverlening correct wordt uitgevoerd. Licentiegever kan echter niet garanderen dat alle aangeboden informatie/of de verleende Diensten foutloos, geschikt voor een bepaald doel of geschikt voor normaal gebruik zijn.
 • Eindgebruiker kan, zowel door middel van de website van Licentiegever, In-App Aankopen als door middel van de Store Aanvullende Diensten bij Licentiegever afnemen. Op het gebruik van Aanvullende Diensten zijn de eventueel bij de betreffende aankoop vermelde nadere voorwaarden van toepassing. De prijs voor alsmede de duur van de Aanvullende Diensten zal in de betreffende overeenkomst worden vastgelegd.
 • Eindgebruiker verzoekt hierbij direct na betaling in de Store – dus nog gedurende de wettelijke ontbindingstermijn – aan te vangen met het verrichten van de Aanvullende Diensten. Eindgebruiker accepteert de in de Store aangeboden ontbindingsvoorwaarden.
 • De Eindgebruiker kan bij diverse Diensten aan Licentiegever suggesties doen om bepaalde informatie toe te voegen, te verbeteren of te verwijderen. Licentiegever zal deze User-Generated Content in overweging nemen, maar is niet verplicht deze suggesties op te volgen.

Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging.

 • Deze Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Licentie c.q. de Dienst(en).
 • Licentiegever kan deze Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en daarmee door middel van een blokkade de Eindgebruiker de toegang tot de Dienst ontzeggen:
 1. in het geval de Eindgebruiker zijn verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst niet nakomt;
 • in het geval Eindgebruiker op meer dan incidentele basis User-Generated Content inzendt die onjuist is of in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden;
 • Indien Licentiegever de exploitatie van de Applicatie vanwege gewijzigde wetgeving of gebruikersbehoeften niet langer rendabel acht;
 • Bij beëindiging van deze Licentieovereenkomst – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan de Eindgebruiker op grond van deze Licentieovereenkomst verleende rechten automatisch en is de Eindgebruiker verplicht de Applicatie van haar Apparatuur te verwijderen en verwijderd te houden of te vernietigen. Alle eventuele betalingsverplichtingen van de (voormalige) Eindgebruiker blijven bestaan en opeisbaar.

Prijs en betaling

 • Aan het gebruik van de Basisdiensten zijn geen kosten verbonden.
 • In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1. kan de Gebruiker een betaalde licentie aanschaffen voor Aanvullende Diensten.
 • Aanvullende Diensten kunnen via de website of als in-app aankoop aangeschaft worden voor de duur en de actuele prijs zoals vermeld. 

Onderhoud en Updates

 • Licentiegever zal uitsluitend de laatste (huidige) versie van de Applicatie onderhouden naar haar beste kunnen en zal haar uiterste best doen om eventuele fouten te herstellen en om Updates te verschaffen.
 • Licentiegever kan – voor zover zij dit passend en wenselijk acht – Updates van de Applicatie ontwikkelen.

  • Updates worden via de website van Licentiegever en/of de Store en de door de aanbieders van de Store daartoe aangeboden techniek verspreid.
 • Eindgebruiker is niet verplicht, maar wordt wel uitdrukkelijk aangeraden, om alle Updates te (laten) installeren. Licentiegever wijst er uitdrukkelijk op de dat de Diensten mogelijk alleen zullen functioneren met de laatste (huidige) versie van de Applicatie. Het niet installeren van Updates kan dus leiden tot een verlies aan (of zelfs algeheel ontbreken van) functionaliteit van de Applicatie.

Support

 • Licentiegever zal kosteloos Support bieden aan de Eindgebruiker.
 • Support wordt alleen geboden voor de laatste versie van de Applicatie.
 • Hoewel Licentiegever haar uiterste best zal doen om iedere kwestie op te lossen, wordt Support aangeboden zonder enige garanties. Licentiegever kan niet garanderen dat de gegeven antwoorden correct zijn.
 • Support wordt uitsluitend geboden via de website van Licentiegever en eventueel via door Licentiegever aangewezen social mediakanalen. Eindgebruiker kan via de website en/of social media vragen stellen aan Licentiegever en/of (via het forum) contact zoeken met andere gebruikers van de Applicatie.

  • Licentiegever verleent geen Support voor Diensten van Derden.
 • Licentiegever is – gelet op het kosteloos karakter van Support – gerechtigd Eindgebruikers die een bovenmatig beroep doen op Support niet langer van Support te voorzien.

Intellectuele Eigendom en vrijwaring

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Applicatie, de User-Generated Content en de overige Werken berusten uitsluitend bij de Licentiegever, haar Licentiegevers of haar toeleveranciers. De Eindgebruiker verkrijgt slechts de rechten tot gebruik zoals expliciet in deze Gebruikersvoorwaarden is bepaald.
 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de User-Generated Content – voor zover deze rechten bestaan – worden hierbij onherroepelijk door Eindgebruiker aan Licentiegever overgedragen. Deze overdracht omvat alle (huidige en toekomstige) rechten van Eindgebruiker, waaronder in ieder geval begrepen het openbaar maken, verveelvoudigen, opvragen en hergebruiken van de User-Generated Content in het kader van de huidige en toekomstige exploitatie van de Applicatie en de Dienst. Eindgebruiker doet voorts, voor zover de wet dit toelaat, afstand van alle persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet.
 • Voor zover de in het vorige lid bedoelde overdrachten en afstand van rechten onverhoopt niet (volledig) geeffectueerd kunnen worden, verleent Eindgebruiker hierbij (aanvullend) een onherroepelijke en kosteloze Licentie aan Licentiegever de User-Generated Content voor onbepaalde tijd te gebruiken voor voornoemde doeleinden, als ware de Intellectuele Eigendomsrechten op de User-Generated Content toebehorend aan Licentiegever en zonder dat Licentiegever dient over te gaan tot naamsvermelding of het respecteren van enig andere persoonlijkheidsrecht van Eindgebruiker.
 • Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of aan te passen.
 • Het is Licentiegever toegestaan om technische maatregelen te nemen om de Applicatie en de Diensten te beschermen of ten aanzien van de overeengekomen (gebruiks)restricties met betrekking tot de Licentie. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te omzeilen.
 • Licentiegever vrijwaart de Eindgebruiker tegen claims van Derden welke gebaseerd zijn op de bewering dat de Applicatie, de Dienst of andere van Licentiegever afkomstige materialen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Derden, onder de voorwaarden dat de Eindgebruiker Licentiegever onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van die claim en de afhandeling van de zaak, waaronder begrepen het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Licentiegever. De Eindgebruiker zal daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen aan Licentiegever.
 • Indien er ernstige vermoedens bestaan dat de Applicatie of de overige door Licentiegever aan de Eindgebruiker verschafte materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend Intellectueel Eigendomsrecht, zal Licentiegever, – naar haar oordeel – (a) de Applicatie/de Dienst aanpassen zodat er geen sprake meer is van inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die Derden, (b) vergelijkbare software/Diensten aan de Eindgebruiker aanbieden met vergelijkbare functionaliteit die geen inbreuk maakt op dergelijke rechten van Derden, (c) op haar kosten een Licentie verkrijgen van deze derde met als doel dat de Eindgebruiker de Applicatie c.q. de Diensten kan blijven gebruiken, (d) of enig ander redelijke oplossing bieden aan de Eindgebruiker. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Licentiegever wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten van Derden is geheel uitgesloten.

Aansprakelijkheid

 • redelijke kosten die de Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van de Applicatie aan de Licentieovereenkomst te laten beantwoorden – deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op initiatief van de Eindgebruiker wordt ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Eindgebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid van Licentiegever voor gevolgschade, gederfde winst, cybercrime, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraak van afnemers van de Eindgebruiker, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.1 is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van Licentiegever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Eindgebruiker Licentiegever onverwijld een deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van een tekortkoming wordt gesteld, en Licentiegever ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledige en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Licentiegever in staat is adequaat te reageren.
 • Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ontstaan door Diensten van Derden.

Garantie

 • De Applicatie, inclusief Updates, alsmede de daarmee samenhangende Dienst(en) worden aan Eindgebruiker verschaft ”as is” oftewel in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden. Licentiegever garandeert niet dat de Applicatie, noch de Diensten zonder onderbrekingen zullen functioneren, foutvrij zullen zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, nog dat de aangeboden informatie volledig zal zijn, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in Updates c.q. aanpassingen aan de Dienst(en).
 • Licentiegever wijst er nadrukkelijk op dat het gebruik van de Applicatie en de Dienst(en) de eigen verantwoordelijkheid van Eindgebruiker is. Meer specifiek wijst Licentiegever er in dat kader op dat het gebruik van de Applicatie en de Dienst in bepaalde omstandigheid, bijvoorbeeld op private terreinen niet toegestaan is. Daarnaast is de Eindgebruiker zelf verantwoordelijk voor inachtneming van de verkeersregels en of regels die gelden in het betreffende (natuur)gebied wanneer zij de Applicatie gebruikt.

Privacy en verwerking persoonsgegevens

 • Het gebruik van de Applicatie en de Dienst(en) brengt de verwerking van persoonsgegevens (waaronder locatiegegevens) met zich mee. Licentiegever is ten aanzien hiervan de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (”AVG”).
 • Het gebruik van de Applicatie brengt tevens met zich mee dat (al dan niet tijdelijk) gegevens worden opgeslagen op en uitgelezen van de Apparatuur van Eindgebruiker.
 • Het gebruik van de Applicatie en de Dienst(en) vormt de grondslag voor onderliggende verwerkingen van persoonsgegevens.

  • De doeleinden van de betreffende verwerking, alsmede overige informatie betreffende deze verwerking van (persoons)gegevens, is te lezen in de privacyverklaring van Licentiegever. De privacyverklaring van Licentiegever is hier te raadplegen.
 • Licentiegever behoudt zich het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website van Licentiegever is steeds de meest recente versie van de privacyverklaring te raadplegen. Eindgebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijk (kleine) wijzigingen, met dien verstande dat indien dit op grond van de wet noodzakelijk is, Licentiegever aan Eindgebruiker om (aanvullende) toestemming zal vragen alvorens de persoonsgegevens overeenkomstig een nieuwe privacyverklaring te verwerken.

Overige

 • Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde gerechtelijke instantie of een bevoegd administratief orgaan, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden en zullen alle bepalingen die niet worden beïnvloed door deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid volledig van kracht en geldig blijven.
 • Partijen zullen proberen enige nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en wel-afdwingbare bepaling die de economische, juridische en commerciële doelen van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 • Deze Gebruikersvoorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen. Aanvullingen of wijzigingen op deze Gebruikersvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 • De Eindgebruiker zal haar verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever.
 • Licentiegever is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst over te dragen aan een Derde in het kader van de overdracht van onderneming. Licentiegever is voorts op andere gronden gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden over te dragen aan een Derde, maar in dit laatste geval zal Licentiegever jegens Eindgebruiker aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen door deze Derde. De Eindgebruiker aanvaardt reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door Licentiegever en zal daaraan alle noodzakelijke medewerking verlenen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruikersvoorwaarden, zullen in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Nederlandse rechter.