Avondkoekoeksbloem

Avondkoekoeksbloem staat op zonnige, soms licht beschaduwde, open en warme, droge tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak enigszins bemeste, maar humusarme, omgewerkte bodems (van zand tot klei) en op puin. Ze groeit in ruige, grazige begroeiingen, in akkers en akkerranden, op klavervelden en hellingen, op braakliggende grond en ruderale plaatsen zoals puinhopen, in bermen, struwelen en houtwallen, in heggen en onder hakhout, in bosranden en op kapvlakten, op spoorwegterreinen en bij molenbelten. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het areaal van de cultuurvolger die oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en het Middellandse Zeegebied stamt. De soort is algemeen in Nederland maar vrij zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied. Ze behoort binnen Silene tot de groep die tweehuizig is en is in bloei te herkenen aan de witte, eenslachtige bloemen. In vrucht aan de schuin afstaande tanden en in alle stadia aan de bladeren, waar de grootste breedte onder het midden ligt.