Brede raai

Brede raai is een plant van zonnige en ‘warme’, droge, open, stikstofhoudende, steenachtige standplaatsen. In Nederland komt zij met name voor op en langs akkers op kalkhoudende grond en langs spoorwegen. Brede raai is in Nederland zeer zeldzaam, zeer sterk afgenomen en sterk bedreigd. Op de Rode Lijst van bedreigde planten van 2004 stond de soort nog vermeld als verdwenen uit Nederland. De laatste waarneming van de soort was in 1928 gedaan. Maar inmiddels komt de soort weer voor in Zuid-Limburg en elders zeer sporadisch. Mogelijk profiteert Brede raai van klimaatverandering. Brede raai kan verward worden met Smalle raai, maar verschilt daarvan door bredere en sterker getande bladeren en doordat de kelk met afstaande klierharen is bezet. Evenals Smalle raai is Brede raai een warmteminnende soort die zich mogelijk langs het spoor weet uit te breiden in de komende jaren.