Gelobde maanvaren

Gelobde maanvaren groeit op zonnige, soms licht beschaduwde plekken op vrij vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond. De plant komt voor in de duinen, in de heide en heischrale graslanden. In Nederland is de soort vrij zeldzaam in de duinen. Elders in Nederland is zij zeer zeldzaam. De soort is vooral in het binnenland achteruitgegaan. De belangrijkste bedreiging voor de soort is het verlies aan habitat door de mens en door versnelde successie, overbemesting en begrazing.