Gestreepte greppelrus

Gestreepte greppelrus staat op open, voedselrijk, slibrijk zand, dat van tijd tot overstroomd wordt en weer droogvalt. Ze staat in moerassen, in en aan randen van droogvallende poelen, (vis)vijvers en andere waterpartijen. Deze pionier heeft een Zuid-Atlantische areaal, waarvan de grenzen nog niet precies bekend zijn aangezien de soort pas vrij recent voor Noordwest-Europa is opgegeven. Haar huidige noordgrens bereikt ze in Ierland, Engeland, Belgiƫ en Nederland. Aangezien de soort nu in de Flora is opgenomen wordt er aandacht aan besteed en ze zal dan ook in het verleden vaak over het hoofd zijn gezien. Ook wanneer men met de soort vertrouwd is herkenning niet altijd makkelijk aangezien ze vaak tussen grote velden Juncus bufonius verscholen staat, een soort waarmee ze habitueel veel overeenkomst vertoont. De verspreiding zou door vogels geschieden, hetgeen gezien de verspreiding die het kaartje laat zien en de aard van de vindplaatsen meer dan waarschijnlijk is.