Gewone zoutmelde

Gewone zoutmelde staat op open tot vrij gesloten, zonnige, vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, regelmatig door zeewater overspoelde zilte grond, vooral op klei. Ze groeit op kwelders, bij voorkeur op de buitendijks gelegen hoge kreekoeverwallen die binnen het bereik van de vloed liggen en dan ook overspoeld worden. Nederland ligt in het deel van het Europese areaal dat langs de Atlantische kust van het continent loopt. De plant is vrij algemeen in het Wadden- en het Deltagebied en is zeer zeldzaam langs de Hollandse kust. De achteruitgang van de soort in het Deltagebied valt te verklaren doordat de aangelegde kustverdediging de getijdenwerking duidelijk dempen. Op de kreekoeverwallen wordt bij iedere overspoeling klei afgezet en wordt de bodem met zeewater doordrenkt terwijl gedurende de eb de grond ontwaterd en doorlucht raakt. De soort werd medicinaal gebruikt tegen maagzweren en schurft.