Gladde ereprijs

Gladde ereprijs staat, vaak als pionier op open, zonnige tot soms half beschaduwde, vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, stikstofrijke, zwak basische en vaak ook kalkrijke grond, vooral op klei. De eenjarige plant groeit in akkers, in tuinen en moestuinen, in omgewerkte bermen, op stoppelvelden, braakliggende grond en op spoorwegterreinen. Ze stamt oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en is als cultuurvolger nu van alle gematigde en warmere streken van het Noordelijk Halfrond en van Argentinië bekend. De soort is vrij zeldzaam in het rivierengebied, Zuid-Limburg, Zeeland en het noordelijk zeekleigebied en is zeer zeldzaam elders. Ze ontbreekt nagenoeg in Drenthe, Noord-Brabant en op de Waddeneilanden. Ze is achteruitgegaan, de reden hiervan is onduidelijk. Vergeleken met de gelijkende Doffe ereprijs is ze meer aan akkers dan aan moestuinen gebonden. Ze wordt ook verward met Akkerereprijs. Bestuiving geschiedt door insecten of ze bestuift zichzelf, de zaden worden verspreid door water, wind en mieren.