Glanzige hoornbloem

Glanzige hoornbloem staat op zonnige tot licht beschaduwde, vrij open, vochtige tot natte, soms licht brakke, voedselrijke bodems van klei en zand. De overblijvende plant, die een beperkte levensduur heeft groeit op periodiek overstroomde oevers in het zoetwatergetijdengebied, onder nat struikgewas en onder licht struweel in duinvalleien. Het is een West-Europese soort die nog het meest voorkomt in Groot-Brittannië. In Nederland is de soort vrij zeldzaam in het zoetwatergetijdengebied en zeer zeldzaam in de duinen van Goeree, Voorne, Terschelling en Schiermonnikoog. Verder is ze bekend van Midden-Limburg en de IJsselmonding. Mogelijk is de soort achteruitgegaan door de cultuurtechnische veranderingen in het rivierengebied. Glanzige hoornbloem is overblijvend en is binnen onze overblijvende Hoornbloemsoorten het best te herkennen aan de spaarzame beharing. Zo zijn de onderste stengelleden kaal of hebben alleen haren die in één (zelden 2) rijen staan. Ook de topeinden van de kelkharen wijken af, ze zijn deels stomp en deels spits.