Heermoes

Heermoes staat op open, zonnige tot half beschaduwde, droge tot vochtige, stikstofarme, vrij voedselarme tot zeer voedselrijke, omgewerkte grond of verstoorde, vaak kalkhoudende zand-, zavel-, kleibodems en stenige plaatsen. Ze komt niet voor op pure kalk of puur veen. Ze groeit in pioniervegetaties, in schrale weilanden en grasland, in voedselrijke ruigten en lichte bossen, langs bosranden en in plantsoenen, aan waterkanten en op plekken met brakke kwel. Verder in bermen en op dijken, op spoorwegterreinen en tussen straatstenen, in akkers en (moes)tuinen. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het areaal en is hier zeer algemeen. Vegetatief breiden de Paardenstaarten zich uit m.b.v. ondergrondse, lange, kruipende wortelstokken of brokstukken daarvan. De gevormde sporen worden door de wind verspreid en kunnen slechts kiemen op kale, vochtige grond. Ze bevatten veel kiezelzuur en zijn giftig (ook voor andere planten) en zijn resistent tegen veel herbiciden.