Herfstalsem

Herfstalsem is een plant van pioniervegetaties en ruigten op zonnige tot halfbeschaduwde, droge tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak verstoorde klei- en zandgrond in droge sloten, rommelige bermen, taluds, tuinen, geveltuintjes, plantsoenen, havengebieden, op braakliggende terreinen, bouwterreinen, grondhopen, vuilstorten en omgewerkte grond. De soort is in Nederland zeer zeldzaam en breidt zich uit in het stedelijk gebied. Zij is afkomstig uit China en werd in 2004 op een braaklandje in het centrum van Rotterdam voor het eerst in Nederland waargenomen. Na de vondst in Rotterdam van Herfstalsem volgden er nadien in Nederland nog verschillende vondsten van groeiplaatsen van de soort. Herfstalsem maakt in Europa in principe geen vruchten. De plant is daardoor voor zijn verspreiding volledig afhankelijk van wortelstokken.