Kruipend moerasscherm

Kruipend moerasscherm verlangt zonnige, open plekken op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, zwak zure veen- of kleibodems, die ’s winters ondiep overstroomd worden. Ze groeit op open plekken langs waterkanten, op ijsbanen, in binnenduingrasland en in duinvalleien, in extensief begraasde weilanden en oud grasland. De zeer zeldzame soort wordt aangetroffen in Zeeland, in de duinen, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe en is daarbuiten verdwenen. Aangezien de zaden van deze soort nauwelijks verspreid worden en slechts op opengetrapte plekken kunnen kiemen is ze voor haar bestaan afhankelijk van het steeds weer aanboren van de zaadbank. Natuurbeheermaatregelen zijn dus van groot belang voor de overleving van de soort. Verwarring met het verwante Groot moerasscherm komt voor wanneer deze laatste soort, bij wijze van uitzondering, ook wortelende stengels vertoont. Het is dan zaak goed naar de andere kenmerken te kijken.