Kruipende moerasweegbree

Kruipende moerasweegbree staat op open, zonnige, periodiek overstroomde, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot neutrale, humus- en carbonaatarme grond en ook in blijvend, ondiep water met een bodem van zand of leem. De soort mijdt kalkhoudend water, staat nooit op klei of in de duinvalleien. Ze groeit in het water of op waterkanten van plassen, sloten, heidevennen, wielen en zand- en leemputten. De plant heeft een beperkt areaal dat zich uitstrekt van Noordwest-Afrika noordwaarts tot Nederland en het Verenigde Koninkrijk en verder zijn er nog vindplaatsen in Noord-Italië en Sardinië. In Nederland is ze beperkt tot Noord-Brabant en aangrenzend Limburg. Ze gaat achteruit door grondwateronttrekking en toegenomen eutrofiëring. Binnen het areaal zijn intermediaire vormen gevonden op plaatsen waar de ecologische condities nagenoeg gelijk zijn. De bij de andere ondersoort (Stijve moerasweegbree) genoemde kenmerken gelden eveneens voor haar, alleen vindt bij haar uitsluitend kruisbestuiving plaats.