Kruisbladwalstro

Kruisbladwalstro groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot meestal vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak kalkhoudende bodems van zand, leem, zavel, klei, löss en mergel. De plant staat op rivierdijken, in bermen, langs heggen, struwelen, bosranden, aan de rand van hakhout, op grazige plekken in loofbossen op klei en in ruigten langs beekoevers. In Nederland is Kruisbladwalstro vrij zeldzaam in het rivierengebied en de aangrenzende hogere zandgronden. Zij is zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in de laagveengebieden, de kalkrijke duinen en in het overige deel van de hogere zandgronden. In Nederland bereikt de soort haar noordgrens. Zij kan gevonden worden in weelderige, grazige begroeiingen aan de dijkvoet en tegen struweel- en bosranden. Kruisbladwalstro is kensoort voor de Kruisbladwalstro-associatie, een typische rivierbegeleidende plantengemeenschap die het midden houdt tussen een zoomgemeenschap en een grasland.