Krulzuring

Krulzuring staat op zonnige, open en grazige, minerale en voedselrijke, vochtige en niet of weinig zure, meestal gestoorde, soms brakke bodems, die bestaan uit zand, leem, zavel of klei en staat ook op stenige plaatsen. De overblijvende plant groeit in weilanden met een wisselende waterstand en in graslanden in de uiterwaarden, in verstoorde bermen en op dijken, langs rivieroevers, sloten, greppels en meren. Verder op braakliggend terreinen en akkers, in ruigten en langs heggen, op weinig begroeide, droogvallende kanten van duinplassen, op gestoorde duinpaden en ijsbaantjes, op vloedmerken en ruderale plaatsen. Het verspreidingsgebied omvat oorspronkelijk Europa, West-Azië en Noord-Afrika en ze is als kosmopoliet tegenwoordig aanwezig in de gematigde en koele delen van alle werelddelen en is zeer algemeen in ons land. Typisch zijn de rozet- en stengelbladen die lancetvormig zijn en aan de top en de voet versmald, de randen zijn sterk gekroesd en de vruchtkleppen dragen 3 knobbels. Men lette op Bermzuring, de bastaard met Ridderzuring!