Moeraslathyrus

Moeraslathyrus staat op zonnige en natte, stikstofarme en matig voedselrijke, humeuze en basenrijke, onbemeste tot licht bemeste, niet te zure, vaak iets kalkhoudende veen- en zandgrond. Ze staat vaak op kwelplekken en ook in brak milieu. De overblijvende plant groeit in moerassige, bloemrijke en licht bemeste hooi- en graslanden, in duinvalleien en aan de oevers van duinplassen, op kwelplekken aan de duinrand en langs greppels en tichelgaten. Ook in riet- en zeggenmoerassen, in strooiselruigten en op ijsbaantjes en verder op buitendijkse zandplaten in het IJsselmeer. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied. De soort is plaatselijk algemeen in laagveengebieden, in beekdalen aan de rand van Drenthe, zeldzaam in de duinen en het rivierengebied en is elders zeer zeldzaam en ontbreekt in Zuid-Limburg. Het taxon is achteruit gegaan door grondwaterstandverlaging, ontwatering en biotoopvernietiging. Moeraslathyrus is een goed voedergewas en levert goede hooi.