Platte bies

Platte bies staat op open en zonnige, natte, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofarme, niet of licht bemeste, basen- en kalkrijke, humeuze, verdichte en vaak verstoorde zand-, leem- en kleibodems, is enigszins zouttolerant maar slecht bestand tegen betreding. Ze groeit in moerasbossen, in moerassige en/of brakke graslanden, langs kreken en beken, in kalkmoerassen met basenrijke kwel en in bronvenen. Verder in natte duinvalleien, in duinweilanden en vroongronden, langs strandvlakten en in randen van brongebieden, op kwelplekken aan de binnenduinrand en aan de voet van dijken. Nederland ligt geheel binnen het Europese deel van het areaal. De soort is zeldzaam op Voorne, Schouwen, Goeree en in Zeeuws-Vlaanderen en zeer zeldzaam in Twente, Achterhoek en in rivieren- en laagveengebieden en elders in het duingebeid. De plant is sterk achteruit gegaan door ontwatering, intensievere begrazing en toegenomen bemesting. Ze wordt door de wind bestoven en de nootjes worden eveneens door de wind vervoerd of door dieren verspreid.