Platte rus

Platte rus staat op zonnige, open tot grazige, vochtige tot natte, voedselrijke, zwak basische tot kalkhoudende, matig stikstofrijke en vaak verstoorde bodems van klei en soms op leem, zand of veen. De plant vermijdt hoge zoutgehalten maar kan wel voorkomen op zwak brakke bodems. Ze groeit in laag gelegen wei- en hooilanden en in laagten in uiterwaarden, langs sloten en plassen, bij kreken en rivieren en verder in bermen en in zand-, grind- en kleigroeven. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied. De soort is in Nederland vrij algemeen in het rivierengebied, in de kalkrijke duinen en de laagveengebieden, is zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en ontbreekt zeer waarschijnlijk op de Waddeneilanden. Platte rus wordt vaak verward met Zilte rus en vormt daarmee zelfs een zeldzame hybride. Buiten de bloei- en vruchtperiode zijn er geen betrouwbare manieren om Platte- en Zilte rus van elkaar te onderscheiden.