Ronde zegge

Ronde zegge komt zeldzaam voor in Nederland, verspreid over het gehele land. Met name in de zuidelijke helft van Nederland is ze echter sterk achteruitgegaan. Het is een soort van min of meer ongestoorde, kalkrijke moerassen, zoals trilvenen; ze stelt derhalve hoge eisen aan haar milieu. Ze wordt vaak samen aangetroffen met Draadzegge (Carex lasiocarpa), maar deze laatste soort komt ook voor in meer open water, b.v. in de oeverzone van plassen. Ronde zegge is een vrij onopvallende zegge, veelal met kruipende wortelstok. In Noordwest-Overijssel en op de Friese waarden komt evenwel ook een polvorm voor, met scherp driekante stengels. Het is onduidelijk of dit materiaal enige taxonomische waarde verdient. De naam Ronde zegge duidt op de min of meer ronde stengel. De naam Carex diandra berust op een misvatting: de auteur, Schrank, we schrijven 1781, dacht twee meeldraden (diandra) per bloem waar te nemen, maar het zijn er echt drie.