Scherpe fijnstraal

Scherpe fijnstraal is een plant van lage, min of meer open pioniervegetaties op zonnige, droge tot matig vochtige plekken op lichte, vrij voedselarme, iets humushoudende, vaak kalkhoudende, soms stenige grond, op zand, leem, krijt en zandige klei. Zij staat in duinvalleien, schrale wegbermen, afgravingen, graslanden, vergraste heide, langs spoorwegen, op krijthellingen, duinhellingen, dijkhellingen, opgespoten zandvlakten, drooggevallen zandplaten, oude muren en lemige plekken in heidevelden. In Nederland is Scherpe fijnstraal plaatselijk vrij algemeen in de duinen en rond Amsterdam. In de rest van het land is zij zeldzaam. De soort gaat in Nederland achteruit als gevolg van bemesting en het dichtgroeien van de vegetatie. Scherpe fijnstraal is kensoort voor zowel het Verbond van Vetkruiden en Kandelaartje, de thermofiele pioniergemeenschappen op kalkhoudende, onbeschaduwde, stenige substraten, als voor het Verbond van de droge, kalkrijke duingraslanden.