Stijve naaldvaren

Stijve naaldvaren is een met leerachtige, glanzende bladen getooide plant die vooral te vinden is in bossen op vochtige, kalkhoudende grond. Het kerngebied van haar verspreiding was en is Zuid-Limburg. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt de soort meer en meer waargenomen in de overige delen van  Nederland. Daar groeit ze dan in de duindoornstruwelen van kalkrijke duinen, in steden op oude met kalkrijke mortel gemetselde muren en in jonge voldoende kalk leverende kleibossen. De verspreidingskaart laat zien dat Stijve naaldvaren sinds 1980 in veel nieuwe atlasblokken is waargenomen. Naast een betere kennis van de soort lijkt hieraan ook een duidelijke uitbreiding ten grondslag te liggen.  Mogelijk speelt het natter en warmer worden van het klimaat hierin een rol.