Veldkruidkers

Veldkruidkers staat, als pionier op open en zonnige, droge tot vochtige, matig voedselrijke, zwak tot matig basenrijke, ± stikstofrijke en omgewerkte, vaak kalkhoudende grond bestaande uit zand, lemig zand, klei en mergel en verder ook op stenige plaatsen. De eenjarige plant groeit in ruigten en onder beplantingen, langs sloten, kanalen en rivieren, in bermen, op dijken en muren, in akkers en wijngaarden en op braakliggende grond. Verder ook op spoorwegemplacementen en bij graanverwerkende bedrijven, in groeven, op stortplaatsen en andere ruderale plekken. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied van deze waarschijnlijk uit Zuid-Europese afkomstige soort. Het taxon is vrij zeldzaam in het kustgebied ten zuiden van Bergen en langs de grote rivieren, elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Een reden voor haar sterke achteruitgang valt niet te geven. Het maakt al 1000 jaar een onderdeel uit van een samengesteld middel tegen gif dat tegenwoordig nog steeds verkrijgbaar is.