Vlozegge

Vlozegge staat op zonnig, zelden licht beschaduwd, vochtig tot nat, voedselarm en zwak zuur, fosfaat- en stikstofarm, humeus tot venig, goed doorlucht zand, leem en laagveen. De bodem wordt, tenminste in het winterhalfjaar beïnvloed door basenrijk grondwater maar komt meestal niet onder water te staan. Ze groeit in blauwgraslanden en op lemige plekken in heiden en borstelgraslanden, in terreinglooiingen en oudere duinvalleien, in drassige hooilanden in de binnenduinrand, in trilvenen en veenmosrietlanden, in bos- en bronveentjes. Het areaal omvat uitsluitend Europa en Nederland valt daar geheel binnen. De soort in zeldzaam in laagveengebieden en in Drenthe en zeer zeldzaam in de duinen, in het oosten en het midden van het land en in Noord-Brabant. Vlozegge is zeer sterk achteruit gegaan en op een aantal plaatsen verdwenen door ontwatering, vermesting en ontginningen. Het taxon is van de andere in ons land voorkomende éénarige zeggensoorten te onderscheiden door de combinatie van éénhuizigheid, losse zoden en gladde stengels.