Waterhyacint

Waterhyacinth is een drijvende waterplant uit Zuid-Amerika en groeit in allerlei stilstaande of langzaam stromende voedselrijke wateren. Ze is ongevoelig voor sterke peilfluctuaties, omdat ze als drijvende waterplant niet gebonden is aan bepaalde waterdieptes. In korte tijd kan de plant dichte drijvende matten vormen. Dit leidt tot een gebrek aan licht en zuurstof waardoor inheemse onderwater- en oeverflora afsterft. Ze is populair als vijver- en aquariumplant en door de handel hierin heeft ze zich op alle continenten kunnen vestigen. Hoewel Waterhyacinth in de tropen wordt gezien als een ernstig invasieve soort, blijken de gevolgen in Nederland beperkt. De soort gedijt het best bij temperaturen tussen de 28 en 30 graden, en sterft als het enkele dagen kouder is dan 5 graden. In Nederland sterft ze dus ieder najaar af en is ze afhankelijk van herhaalde introducties. Waterhyacinth kan hier ’s zomers lokaal dominant aanwezig zijn waardoor inheemse flora tijdelijk verdrongen wordt. In Nederland wordt de plant voornamelijk aangetroffen in niet-natuurlijke wateren in stedelijk gebied, waar ze opzettelijk geplant of gedumpt wordt. Sinds 2016
staat de soort op de EU-Unielijst met invasieve exoten. Dit houdt onder meer in
dat de soort binnen de EU niet meer mag worden verhandeld en dat lidstaten
verplicht zijn om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en indien
mogelijk te verwijderen. Is verwijdering niet meer mogelijk dan dient de soort
dusdanig beheerd te worden dat verdere verspreiding zoveel mogelijk wordt
voorkomen.