Welriekende agrimonie

Welriekende agrimonie groeit op zonnige tot licht beschaduwde plekken op matig vochtige, matig voedselrijke, vaak leemhoudende en matig kalkhoudende tot matig kalkarme grond zoals leem, potklei, zavel en lemig zand. Als zoomplant groeit zij aan bos- en struweelranden, langs bospaden, in licht beschaduwde, pas laat in het seizoen gemaaide bermen, langs de rand van oeverruigten langs beken en vaarten. Afgezien van een enkele uitzondering, zoals vochtige duinbosjes, is de soort gebonden aan plekken waar leem of potklei aan de oppervlakte komt. Vaak staat zij in terreininsnijdingen, zoals leemgroeven, kanaalbermen en taluds langs spoorwegen. In Nederland is Welriekende agrimonie zeldzaam in het Dommelgebied en Twente. In Drenthe, het rivierengebied, Gelderland, de IJsselmeerpolders en de kalkrijke duinen is zij zeer zeldzaam. Als gevolg van het dichtgroeien van terreinen, het opruimen van overhoekjes, het verbreden van wegen en reconstructie van bermen zijn groeiplaatsen van de soort verloren gegaan. Anderzijds heeft de soort nieuwe groeiplaatsen gevestigd.