Wilde averuit

Wilde averuit is een plant van zonnige, droge, grazige maar niet te dicht begroeide plaatsen op kalkhoudend, humusarm zand. Zij is goed bestand tegen droogte en hitte. In Nederland groeit Wilde averuit vanouds langs de grote rivieren en in de duinen bij Haarlem. De soort is vooral een bewoner van rivierduinen, een biotoop die tot de meest bedreigde van Nederland behoort. Vrijwel geen enkel rivierduin is onberoerd gebleven voor vergraving, recreatie, zware bemesting, kunstmatige beregening en bochtafsnijdingen. Wilde averuit staat verder op zanddijken, in zandige bermen in uiterwaarden, en op een enkel spoorwegemplacement. De weinige resterende groeiplaatsen bij Haarlem betreffen wegbermen in en nabij de duinen. Wilde averuit is een zeer zeldzame soort in Nederland geworden. In het oostelijk rivierengebied is de plant zeldzaam geworden en in de Hollandse duinen vrijwel verdwenen. Tegenover deze achteruitgang staat dat de plant soms ver buiten deze gebieden opduikt langs snelwegen. Wilde averuit is kensoort voor het Verbond van de droge stroomdalgraslanden.