Lezing: De Markerwadden

Vogelparadijs Marker Wadden en het Markermeer

In mei 2016 is Natuurmonumenten gestart met de aanleg van de eilanden archipel Marker Wadden in het oostelijke deel van het Markermeer tegenover Lelystad.

Een complex van vijf eilanden ligt er nu, twee zijn nog in aanleg. Het totale areaal bedraagt dan ongeveer 1300 ha.

De bedoeling was om een vogelparadijs aan te leggen en in die opzet is Natuurmonumenten vooralsnog geslaagd. Vele paren pioniersvogels zoals visdiefjes, kluten en pleviertjes broeden er en grote aantallen eenden en steltlopers bivakkeren er in de trektijd.

In de moerassen die zich ontwikkelen leven inmiddels steeds meer Waterrallen en Rietzangers en vele Baardmannetjes, en de eerste Roerdomp is gehoord. Zeldzame broedvogels die zijn gesignaleerd zijn onder meer IJseend, Lachstern en Dwergmeeuw. Diverse soorten gebruiken het gebied ook in combinatie met omliggende natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en Trintelzand, zodat inmiddels de hele regio beter wordt benut. Verdere ontwikkelingen zullen afhankelijk zijn van beheer en ontwikkelingen rond weer en klimaat, na zes jaar bouwen bevindt de levensgemeenschap zich nog steeds in een pioniersstadium.

Een grote uitdaging is de voedselbeschikbaarheid voor de vogels in het Markermeer, bijvoorbeeld voor viseters zoals Visdiefjes. Daarmee is het minder goed gesteld, omdat het meer inmiddels niet meer zo voedselrijk is. De hoop is dat vanuit het moeras op de eilanden voedselstromen naar het open water ontstaan, waardoor de voedselketens in het Markermeer worden gestimuleerd. Of dat lukt is afhankelijk van een samenhang van dynamiek en luwtewerking. Peilfluctuaties en golfslag moeten de voedingsstoffen uit het moeras vrijmaken en tevens verlanding tegengaan, luwte zorgt voor het ontstaan van gradiënten in helderheid door lokaal de invloed van wind en opgewerveld sediment te verkleinen.

De lezing besteedt enerzijds aandacht aan de ontwikkelingen van de natuurwaarden op Marker Wadden, anderzijds, op basis van dit onderzoek, aan de interactie met het Markermeer en de lessen die we daaruit leren voor het beheer en voor toekomstige natuurontwikkelingsprojecten, zoals Marker Wadden fase II. Het droombeeld is een archipel van 10. 000 hectare, een van de grootste natuurherstelprojecten in Europa.

U dient zich voor deze lezing aan te melden uiterlijk 5 september bij Ank van Brakel: [email protected]