OBN Webinar Ecologisch Assessment: Versnippering/connectiviteit

De afgelopen drie decennia heeft het OBN Kennisnetwerk gewerkt aan de ontwikkeling van kennis over effectieve maatregelen om de ecologische kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren. Maatregelen die de verdroging, verzuring, vermesting en versnippering van de natuur moesten opheffen of in ieder geval verminderen. In 2020 hebben de Deskundigenteams gewerkt aan een ‘ecologisch assessment’ om eens na te gaan wat de ecologische stand in hun landschapstype is en welke knelpunten zij daar momenteel zien voor behoud, herstel en verdere ontwikkeling. Ook werd de teams gevraagd te bedenken wat voor hun landschapstype de belangrijkste aangrijpingspunten, welke ‘knoppen’ er zijn, om aan te draaien voor natuurherstel.

Elk landschapstype heeft uiteraard specifieke vragen en uitdagingen. Maar via workshops, interviews en andere bijeenkomsten zijn zes aangrijpingspunten voor natuurherstel geformuleerd die voor alle landschapstypen relevant blijken te zijn. Deze zes aangrijpingspunten zijn:

  • Optimalisatie van hydrologische systemen
  • Vergroten areaal en connectiviteit
  • Vergroten dynamiek en diversiteit
  • Verminderen input nutriënten en chemische stoffen en herstel van schade
  • Herstel van biotische kwaliteit
  • Aanpak exoten

Het assessment maakt daarmee inzichtelijk dat er veel overlap is in de aangrijpingspunten voor natuurherstel in de verschillende landschapstypen. De uitwerking van de aangrijpingspunten varieert voor landschappen, maar de bovenliggende mechanismen hebben veel overeenkomsten. Bovendien constateren de DT’s dat deze mechanismen in de verschillende landschapstypen ook op elkaar inwerken. Ontwikkelingen in het ene landschappen beïnvloeden het andere landschap omdat er interacties zijn, onder andere in de overgangen tussen landschapstypen. Een regelmatig gehoord geluid is dan ook dat we die overgangen meer aandacht moeten geven.

De DT’s hebben bij het identificeren van de aangrijpingspunten voor natuurherstel en de ‘knoppen om aan te draaien’ ook beoordeeld in welke mate daarbij nog sprake is van ontbrekende kennis. Daaruit blijkt dat bij ongeveer een vijfde van de gevallen op dit moment de kennis onvoldoende is om het probleem aan te pakken. In veertig procent van de gevallen is het niet de kennis die ontbreekt, maar zijn er praktische, juridische, politieke of financiële obstakels waarvoor veelal andere partijen dan beheerders aan de lat staan. In de overige veertig procent gaat het om een mix van kennis en uitvoeringsopgaven.

Om aan de resultaten van het ecologisch assessment meer bekendheid te geven én om op basis van de resultaten nieuwe stappen te zetten in de kennisontwikkeling (aan welke kennisthema’s en -vragen moet het Kennisnetwerk OBN werken?) organiseert het Kennisnetwerk OBN over elk van de zes aangrijpingspunten een Webinar. De eerste serie van drie webinars zijn nu gepland, waarvan dit Webinar er één is. Op de Activiteiten pagina staat het volledige programma van de Webinars.