OBN webinar Stikstof en voedselkwaliteit: wat weten we en wat kunnen we verwachten?

Er is al veel bekend over de effecten van stikstofdepositie op het functioneren van ecosystemen. Met name het effect op primaire producenten zijn uitvoerig onderzocht. De effecten op hogere orden organismen (dieren) zijn vooralsnog veel minder onderzocht en richten zich hoofdzakelijk op veranderingen in vegetatiestructuur, microklimaat en andere abiotische stressoren. Het effect van toegenomen stikstofbeschikbaarheid en gepaard gaande verzuring op de voedselkwaliteit is nog minder bekend, en wordt vaak nog versimpeld samengevat als een toename van voedselkwaliteit door hogere stikstofgehalten in de plant.

Maar is het wel zo simpel? Om aan deze vraag een antwoord te geven hebben onderzoekers van Stichting Bargerveen, B-ware, NIOO, Biosfeer en de Vlinderstichting daarom beschikbare literatuur doorgenomen gericht op het beantwoorden van twee vragen: welke factoren bepalen nu eigenlijk de voedselkwaliteit voor diersoorten en hoe grijpt stikstofdepositie hier op in?
De hoofdconclusie was dat onder specifieke gevallen meer stikstof inderdaad zal leiden tot een verbetering van de voedselkwaliteit, maar dat in veel gevallen dit juist niet het geval zal zijn.

In dit Webinar zal een samenvatting van de gevonden mechanismen en hypothesen worden gegeven, en zullen beheerders worden uitgedaagd om na te denken over voedselkwaliteitsaspecten in het natuurbeheer.