Wandelroute Zandenpad (5km)

Wandeling door Doezumermieden en over de zandrug van de Peebos in het Westerkwartier bij Groningen. De wandelroute is een mooie combinatie van natte zandruggen, laagveen en zeeklei, langs de rivier de Lauwers. De route loopt richting de zandrug van de Peebos en deels door polder de Kaleweg.

Over wandelroute Zandenpad
Wandelroute Zandenpad loodst je langs de landschapsvormen van het Zuidelijk Westerkwartier, gevormd in de ijstijden. Door het dikke keileempakket kon het water nauwelijks de grond binnendringen. Het bleef nat, waardoor er een dik veenpakket ontstond. Door de stijging van de zeespiegel drong het zeewater steeds verder het land in. Eb en vloed waren merkbaar in de waterstanden van de geulen. Later bekend als de Lauwers, de Hunze en de Oude Riet. In de 16e eeuw begon het vergraven van hoogveen. De kwaliteit in dit gebied was matig, de turf was door de kleilaag die er boven zat zout en brandde daardoor slecht.

Wat valt er te zien?
De natte zandgronden van dit gebied vormen de overgang naar laagveen en zeekleigebieden. De afwisseling van zandruggen (gasten) met veen of klei is kenmerkend voor dit gebied. Delen van dit gebied staan onder invloed van grondwater afkomstig van het Drents Plateau. Plaatselijk komt potklei voor. Van oorsprong lagen hier grote moerassen, die zelfs in contact stonden met de Lauwerszee en van elkaar gescheiden door lage zandruggen. Oude kreken zoals de Lauwers op de grens van Groningen en Friesland, zorgen voor natuurlijke afwatering.

Horeca
Aan het startpunt van het Zandenpad ligt Theetuin Blotevoetenhof. Bezoek de theetuin voor koffie of thee met iets lekkers. Meer info? 0594-657080.

Flora en Fauna
Planten die je op de route tegenkomt zijn onder andere dotterbloem, krabbenscheer, snavelzegge en waterscheerling. Met een beetje geluk spot je roerdomp, watersnip, graspieper, ree en de groene glazenmaker.